Regulamin « powrót

Regulamin sklepu internetowego Drucik.pl

 1. Dane właściciela sklepu: Sklep internetowy Drucik.pl, działający pod adresem internetowym www.drucik.pl prowadzony jest przez Wojciecha Glebę, działającego jako przedsiębiorca pod firmą: Qeste Wojciech Gleba, pod adresem: ul. Sąchocka 3/31 02-116 Warszawa, zarejestrowany w CEIDG przez Urząd Gminy Łyse, NIP 758-221-00-34, REGON: 146179780.
 2. Adres korespondencji: Adres przedsiębiorcy nie jest adresem korespondencyjnym sprzedawcy. Korespondencję należy kierować pod adres:

Qeste Wojciech Gleba

Al. Prymasa Tysiąclecia 46/207

01-242 Warszawa

 1. Rachunek bankowy: Opłaty za zamówienia należy dokonywać na następujący rachunek bankowy:

Qeste Wojciech Gleba

Ul. Sąchcka 3/31

02-116 Warszawa

 

Ing Bank Śląski

Nr rachunku

40 1050 1054  1000 0090 9628 7322

 1. Istotne właściwości świadczenia i jego przedmiot: Sklep Internetowy drucik zajmuje się sprzedażą hurtową i detaliczną osprzętu elektrycznego i …. przez Internet.
 2. Cena i jej składniki: Wszystkie podane w sklepie ceny są cenami brutto, zawierającymi wszystkie cła i podatki. W cenę nie jest wliczony koszt przesyłki.
 3. Zasady zapłaty ceny lub wynagrodzenia: Za zakupy w sklepie można zapłacić w następującej formie: przelewem - przedpłatą, za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
 4. Koszt, termin i sposób dostawy: Przesyłki dostarczane są firmą kurierską na koszt kupującego według cen podanych na stronie internetowej Drucik.pl. Koszt doręczenia zależy od wielkości przesyłki.
 5. Czas doręczenia: Przy każdym oferowanym towarze podany jest orientacyjny czas wysyłki zamówienia. Informuje on ile dni roboczych upływa zazwyczaj od momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta do chwili przygotowania zamówionego produktu i jego wysyłki. Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki mogą zostać wysłane w różnym terminie, o czym Klient informowany jest drogą poczty elektronicznej. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany, wówczas Drucik.pl kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić wolę realizacji zamówienia przez Klienta. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Drucik.pl
 6. Prawo odstąpienia od umowy: Konsument, który zawarł umowę ze sklepem internetowym Drucik.pl na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, ustalonym w następujący sposób: termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (wzór oświadczenia – załącznik nr 1). Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
 1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 14 dniowego terminu, o którym mowa powyżej:
 2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
 3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
 4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
 5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
 6. dostarczania prasy;
 7. usług w zakresie gier hazardowych.
 1. Termin, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mają charakter wiążący: Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Również inne elementy oferty, jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią w momencie złożenia zamówienia przez klienta.
 2. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Drucik.pl Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową.
 3. Drucik.pl odpowiada za niezgodność produktu z umową na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi oraz przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.
 4. Kupujący po wykryciu wady ma prawo do reklamacji towaru. Reklamację należy zgłosić niezwłocznie telefonicznie lub przez stronę internetową www.drucik.pl. Następnie kupujący zobowiązany jest na własny koszt wysłać wadliwy towar do sklepu Drucik.pl, na adres wskazany w punkcie 2 regulaminu. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku uwzględnienia reklamacji Drucik.pl niezwłocznie wymieni  towar wadliwy na towar wolny od wad, albo niezwłocznie wady usunie i wyśle go na własny koszt do kupującego, zwracając mu jednocześnie koszt wysyłki zwrotnej towaru. Jeżeli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanu magazynowego), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu wraz z kosztami przesyłki lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 5. Jeżeli czas trwania umowy nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony zastrzegły krótszy termin wypowiedzenia.
 6. Ponadto, oświadczam, że sklep internetowy Drucik.pl oprócz sprzedaży w przedmiocie opisanym w pkt. 1 Regulaminu nie świadczy usług drogą elektroniczną i nie pobiera żadnych opłat z tego tytułu.
 7. Realizacja zamówienia:
 1. Zamówienia w sklepie można składać:
 1. przez Internet – poprzez link znajdujący się na stronie Drucik.pl,
 2. składając zamówienie e-mailem poprzez adres: biuro@drucik.pl
 3. telefonicznie pod nr tel.: 690-304-278
 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych w formularzu danych oraz numeru telefonu umożliwiającego ewentualną weryfikację rzetelności złożonego zamówienia.
 2. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej. Dowód zakupu jest dołączany do przesyłki. W przypadku złożenia zamówienia przez klienta telefonicznie, momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment przyjęcia zamówienia przez obsługę sklepu do realizacji.
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych danych, umożliwiających otrzymanie przez klienta zamówionego towaru oraz numeru telefonu pozwalającego na weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.
 4. Moment telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez sprzedawcę jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do zamawiającego. Niemniej, obsługa sklepu dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy kupna - sprzedaży, umożliwić zamawiającemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.
 5. W uzasadnionych przypadkach sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty - każdorazowo podając przyczynę takiego działania.
 6. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.
 7. Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z klientem. Dowód zakupu jest dołączany do przesyłki.
 8. Towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek.
 9. Przy odbiorze, czyli za pobraniem. Przesyłka wysyłana jest niezwłocznie po weryfikacji poprawności podanych w zamówieniu.
 1. Postanowienia końcowe:
 1.  Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką potwierdzenia zamówienia.
 2. O wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie obowiązujących czasowo (np. przerwa urlopowa) klienci informowani są w najbardziej widocznym miejscu na stronie głównej - w powitaniu.
 3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez wybrany przez powoda sąd w Warszawie, właściwy rzeczowo ze względu na wartość przedmiotu sporu.
 1. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych jest :

Intellect.pl

Ul. Józefa Jońca 22

34-600 Limanowa

 

 

„Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926,z późniejszymi zmianami ) wyłącznie w celu obsługi sklepu internetowego. Każda osoba ma prawo do dostępu do swoich danych i ich poprawiania. Dane nie będą przekazywane zewnętrznym podmiotom a ich podanie jest dobrowolne.”

 

Załącznik nr 1.

 

OŚWIADCZENIE KONSUMENTA

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów sklep internetowy Drucik.pl, działający pod adresem internetowym www.drucik.pl prowadzony przez Wojciecha Glebę, działającego jako przedsiębiorca pod firmą: Qeste Wojciech Gleba, pod adresem: ul. Sąchocka 3/31 02-116 Warszawa, zarejestrowany w CEIDG przez Urząd Gminy Łyse, NIP 758-221-00-34, REGON: 146179780 przekazał mi w formie regulaminu z którym się zapoznałem następujące informacje:

 

 1. imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy oraz organie, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany;
 2. istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu;
 3. cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, a w szczególności cła i podatki;
 4. zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia;
 5. kosztach oraz terminie i sposobie dostawy;
 6. prawie odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, ze wskazaniem wyjątków, o których mowa w art. 10 ust. 3 ww. ustawy;
 7. kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy;
 8. terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mają charakter wiążący;
 9. minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe;
 10. miejscu i sposobie składania reklamacji;
 11. prawie wypowiedzenia umowy, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ww. ustawy.

 

Załączniki:

 1. Wzór oświadczenia o odstąpieniu.
 2. Regulamin sklepu internetowego Drucik.pl

 

 

podpis konsumenta

 

…......................................

 

Załącznik nr. 2

 

 

 

 

 

....................................                                                                                                                     ...................., dnia ....................

ul. ....................

…-…… ......................

/adres konsumenta/

                                                                                                                                             ……………………………

.........................................

..........................................

……………………………

                     /oznaczenie przedsiębiorcy/

OŚWIADCZENIE

O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) oświadczam, że odstępuję od umowy kupna-sprzedaży z dnia .................... nr ..................... której przedmiotem był zakup .................... …………………………………………………………………………………………………………………………………

Równocześnie nadmieniam, że przesyłkę zawierająca zakupiony przez mnie towar otrzymałem w dniu wczorajszym.

Mając na uwadze powyższe w załączeniu zawracam, w stanie niezmienionym, zakupiony .................................................................................................................................................................................................................................. i równocześnie wnoszę, na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy, o wydanie pisemnego poświadczenia o zwrocie świadczenia.

 

........................................

                                                                                                                        /podpis konsumenta/

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE KONSUMENTA

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów sklep internetowy sklep internetowy Drucik.pl, działający pod adresem internetowym www.drucik.pl prowadzony przez Wojciecha Glebę, działającego jako przedsiębiorca pod firmą: Qeste Wojciech Gleba, pod adresem: ul.Sąchocka 3/31, 02-116 Warszawa, zarejestrowany w CEIDG przez Urząd Gminy Łyse, NIP 758-221-00-34, REGON: 146179780 przekazał mi w formie regulaminu z którym się zapoznałem następujące informacje:

 

imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy oraz organie, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany;

istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu;

cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, a w szczególności cła i podatki;

zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia;

kosztach oraz terminie i sposobie dostawy;

prawie odstąpienia od umowy w terminie 10 dni, ze wskazaniem wyjątków, o których mowa w art. 10 ust. 3 ww. ustawy;

kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy;

terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mają charakter wiążący;

minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe;

miejscu i sposobie składania reklamacji;

prawie wypowiedzenia umowy, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ww. ustawy.

 

Załączniki:

 1. Wzór oświadczenia o odstąpieniu.
 2. Regulamin sklepu internetowego Drucik.pl

 

 

                                                             podpis konsumenta